ระบบชำระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินทางปัญญา (e-Billing)
กรุณาเลือกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านต้องการชำระค่าธรรมเนียม
เครื่องหมายการค้า
ชำระค่าธรรมเนียมตามคำสั่งนายทะเบียน